Skip to Main Content
Skill National Bureau for Students with Disabilities
Print this page  Print this page

 
Beth sy’n digwydd yng Nghymru 

                               
Dyma’r man i ganfod y newyddion diweddaraf am faterion yn ymwneud ag anabledd yng Nghymru.  
 
  

Cymru Gyfan 

Addysg Bellach 

Addysg Uwch 

 

Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn weithredol!
 

Newyddion diweddaraf

Prosiect Llysgenhadon Sgil Cymru 2011

Hoffech chi fod yn un o Lysgenhadon Sgil Cymru? Hoffech chi siarad â phobl ifanc anabl am eich profiadau chi a’u helpu nhw i gyflawni eu potensial a gwireddu eu huchelgais?

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm wedi dyfarnu cyllid i Sgil Cymru i gynnal cynllun Llysgennad yn 2011. Byddwn yn eich hyfforddi a thalu eich costau, a byddwch yn dod yn rhan o dîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio i helpu pobl ifanc eraill ag anabledd i fod yr hyn maen nhw’n ei ddymuno fod ac i oresgyn anawsterau, yn union fel gwnaethoch chi.

Hoffech chi gael gwybod rhagor? Yna lawrlwythwch y Ffurflen Gais Llysgennad Sgil Cymru
Cysylltwch â Sgil Cymru-Skill Wales heddiw. Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi.


Cyfweliad ar 'Able Radio'

Mae cyfweliad Kym Roberts gydag Ian Williams o orsaf Able Radio ar gael nawr ar ‘Able On Demand’. Cewch glywed Kym ac Ian yn sôn fel y gall Sgil Cymru helpu myfyrwyr anabl a thrafod rhai o’r anawsterau wrth gychwyn cyfnod addysg uwch neu addysg bellach.

www.ableradio.com/aod/item/65-skill-wales 
   

Myfyrwyr a Ieuenctid


LaurencePerks & friendsChi sy’n fyfyrwyr a ieuenctid – hoffech chi ymwneud mwy yn eich cymuned leol, ar y radio ac â materion o bolisi cenedlaethol? 
 
 

 

 

Cymru Gyfan

Gwanwyn 2011

Y Refferendwm yng Nghymru

Yn y refferendwm ym mis Mawrth 2011 pleidleisiwyd o blaid rhoi pwerau mwy cyflawn i’r Cynulliad ddeddfu yng Nghymru. Bydd gan y Cynulliad Cenedlaethol yr hawl i basio deddfau mewn 20 maes datganoledig heb yn gyntaf gael sêl bendith Llywodraeth San Steffan.

Trafodaeth ar Bynciau

Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cenedlaethol Cymru wedi ysgogi trafodaeth ar ddyfodol pynciau Lefel A a galwedigaethol yng Nghymru. Bwriad y drafodaeth ydy holi perthnasedd rhai pynciau i gyflogwyr a’r sector addysg uwch, ac atgyfnerthu’r ffocws ar ansawdd a safonau.  

Addysg Bellach

Gwanwyn 2011

Cyllido ôl-16

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol ar hyn o bryd yn adolygu methodoleg cyllido ôl-16 yng Nghymru ac wedi cyhoeddi lefelau cyllido dros 3 blynedd fel y gall Sefydliadau Addysg Bellach (FEI’s) gynllunio’n fwy strategol (yn dilyn gofid a fynegwyd gan y sector). Mae’r System Gynllunio ac Ariannu Genedlaethol (NPFS) yn cael ei rhoi o’r neilltu nes bydd canlyniad yr adolygiad yn cael ei gyhoeddi.

Grantiau Cyfalaf Addysg Bellach

Mae’r Cynulliad wedi cyhoeddi dyraniad gwerth £20.5 miliwn i Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Bellach (FEI’s) ar gyfer grantiau cyfalaf bychain. Mae’r arian hwn yn gyfalaf ychwanegol ar gyfer buddsoddi mewn addysg ac i Awdurdodau Lleol lle roedd rhaglenni gwariant eisoes wedi eu dynodi. Daeth y cyllid ychwanegol hwn o gyllideb craidd y Cynulliad, i’w wario cyn diwedd y flwyddyn ariannol gyfredol.

Bagloriaeth Cymru

Bydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei gyflwyno i 53 o ganolfannau pellach yng Nghymru. O fis Medi 2011, bydd y cymhwyster ar gael ar gyfer tua 70,000 o ddysgwyr mewn cyfanswm o dros 240 o ysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr addysg ar draws Cymru.

Pwerau Dyfarnu Graddau Sylfaen

Cyflwynwyd Pwerau Dyfarnu Graddau Sylfaen (FDAP) ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach (SAB) yng Nghymru. Er bod graddau sylfaen yn hanesyddol wedi’i etholfreinio i’r Colegau Addysg Bellach drwy Sefydliadau Addysg Uwch (SAU), bydd y pwerau newydd yn caniatáu i SAB wneud cais am bwerau i ddyfarnu graddau ar gyfer graddau sylfaen. Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cefnogi’r datblygiad, sy’n cysylltu gweithio mewn partneriaeth ar draws SABau a chyflogwyr mewn rhanbarthau dros 2 flynedd.
 

Addysg Uwch

Gwanwyn 2011

 

Dyfodol Addysg Uwch

Cyhoeddwyd darpar ffurf y sector addysg uwch yng Nghymru gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Erbyn Mawrth 2013, disgwylir na fydd mwy na chwe sefydliad i’r sector addysg uwch yng Nghymru a bydd eu dosbarthiad yn adlewyrchu anghenion rhanbarthol gyda dim mwy na dau sefydliad ymhob rhanbarth er y bydd nifer o leoliadau cyflenwi 

Ffioedd Dysgu Sylfaenol

Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) y bydd prifysgolion Cymru yn gallu codi ffi dysgu sylfaenol o £4,000, o’i gymharu â £6,000 yn Lloegr, gan gyfyngu’r ffi uchaf y gellir ei godi i £9,000. Mae LlCC wedi datgan bod y penderfyniad yn cydnabod cyfraniad addysg uwch i gyfiawnder cymdeithasol ac yn dilyn ymglymiad budd-ddeiliaid. Bydd myfyrwyr o Gymru yn derbyn cymhorthdal LlCC ble bynnag fyddan nhw’n astudio yn y DU a rhagwelir y bydd y newid hwn yn dod i rym ym mis Medi 2012. 
  
    [i’r top]
 
Cymrwch fwy o ran – sgroliwch i lawr!
 
Able Radio Logo  Able Radio ydy eich radio chi – lle cyflwynir gwybodaeth ac adloniant i bobl ag anableddau. Er fod y rhaglenni o ddiddordeb cyffredinol i bawb, mae Able Radio’n canolbwyntio ar anabledd. Daw cyfle i fod yn rhan o’r gwaith drwy’r fforwm neu hyd yn oed drwy fod yn gyflwynydd ar yr awyr.
 

Gwefan ‘Disabled Children Matter Wales’

Mae mudiad DCMW yn grwp ymgyrchu sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ac mae’n llwyddiannus wrth gyflwyno’i farn i’r Cynulliad ac, o ganlyniad, gall ddylanwadu ar bolisi ar daith plant a phobl anabl drwy’r drefn addysg.
 
 Funky Dragon LogoDraig Ffynci (Funky Dragon) ydy’r Cynulliad Plant a Phobl Ifanc i Gymru – mudiad sy’n cael ei redeg gan yr aelodau eu hunain ond drwy drefn Llywodraeth y Cynulliad. Y nod ydy rhoi cyfle i rai rhwng 0 – 25 oed i leisio eu barn ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw. 
  
 
RADARRADAR ydy’r rhwydwaith cenedlaethol o fudiadau anabledd a phobl anabl, yn cynrychioli’r aelodau drwy drefnu trywydd cyflym i farn a gofidiau fel bod rheiny’n cyrraedd i glyw ffurfwyr polisi a’r rhai yng ngofal deddfwriaeth yn San Steffan. Mae RADAR yn trefnu ymgyrchoedd sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ar ran pobl anabl.

UCM Cymru - NUS Wales

UCMC yw llais myfyrwyr yng Nghymru, sy’n gweithio mewn partneriaeth ag undebau myfyrwyr yng Nghymru, y llywodraeth, y cyfryngau, diwydiant, undebau llafur a mudiadau gwirfoddol, er mwyn cynrychioli barn yr holl fyfyrwyr.
 
Rhwydwaith Pobl Ifanc Anabl - Young Disabled Persons Network

Mae’r ‘YDPN’ yn rhwydwaith o bobl ifanc anabl, wedi ei threfnu drwy ‘Plant yng Nghymru’ mewn partneriaeth â Draig Ffynci.  Mae’r Rhwydwaith yn cynnig strwythur i bobl ifanc anabl i fod yn rhan gyflawn a gweithgar o’r broses gwneud penderfyniadau sy’n dylanwadu ar eu bywydau. Mae’r wefan yn cael ei hailddatblygu ar hyn o bryd a hwyrach bydd newid yn y wefan a’r teitl.
 
Dewisiadau’r Lleisiau Iau - Young Voices for Choices – mae’r wefan hon wrthi’n cael ei datblygu.

Mae ‘Young Voices for choices’ yn fforwm leol o bobl iau ar gyfer rhai ag anableddau a chaiff ei threfnu drwy Gyngor Sir Penfro.
 
   [i’r top]


'Investor In People' logo