Skip to Main Content
Skill National Bureau for Students with Disabilities
Print this page  Print this page

Polisïau ar gyfer Cymru  
 
SkillWalesatConferenceStrategaeth ar gyfer Cymru
Sgil Cymru a Pholisi
 

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am y strategaethau a’r polisïau cenedlaethol sy’n effeithio ar addysg, hyfforddiant, a chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc anabl yng Nghymru.
Mae Skill Wales/Sgil Cymru yn hybu cyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth pobl ifanc anabl drwy'r canlynol:


• datblygu a chynnal cysylltiadau gyda ffurfwyr polisi allweddol megis Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
• ymateb i ddatblygiadau polisi cenedlaethol a dylanwadu ar y datblygiadau hynny ym maes darparu addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc anabl
• cynrychioli buddiannau pobl anabl ar nifer o bwyllgorau statudol cenedlaethol a phwyllgorau’r sector gwirfoddol
• cyflwyno tystiolaeth i ymchwiliadau ffurfiol i gyfleoedd addysgol a chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc anabl
   

[i’r top] 
 


Strategaeth ar gyfer Cymru


Llywodraeth Cynulliad Cymru  www.wales.gov.uk a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru www.hefcw.ac.uk. sy’n penderfynu ar Strategaeth Addysg Bellach ac Uwch yng Nghymru, gan gynnwys strategaeth a pholisïau ar gyfer pobl ifanc anabl
 
Cliciwch ar y dolenni cyswllt i bori dros ddogfennau strategaeth trosfwaol:  
 

The Learning Country: Vision into Action/Y Wlad sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith  

Transformation - Y Siwrnai - Transforming Education and Training Provision in Wales/ Gweddnewid Y Ddarparieth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 

For our Future - The 21st Century Higher Education Strategy and Plan for Wales/ Er Mwyn Ein Dyfodol – Strategaeth a Chynllun Addysg Uwch ar gyfer Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Hugain 

   

    [i’r top] 
 
  
Ymateb Skill Wales/Sgil Cymru i Bolisïau 
 
Sgroliwch i lawr er mwyn darllen am ymgynghoriadau ac ymchwiliadau allweddol cenedlaethol ac ymateb Skill Wales/Sgil Cymru. 
   
2010
 
Mehefin  
Cyflwyniad ysgrifenedig i Ymchwiliad Pwyllgor Menter a Dysgu Llywodraeth Cynulliad ar bwnc Pobl Ifanc nad ydyn nhw mewn Addysg, Cyflogaeth nac Hyfforddiant (NEET) 

Sgil Cymru ar NEET
 
Chwefror 
Cyflwynodd Skill Wales/Sgil Cymru dystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor Menter a Dysgu Llywodraeth Cynulliad Cymru  mewn ymateb i gyhoeddi ymchwilad byr i’r ddarpariaeth ar gyfer awtistiaeth yng Nghymru

Darpariaeth ar gyfer Awtistiaeth 
 

Ionawr
Ymatebodd Skill Wales/Sgil Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar bolisi ffioedd ôl-16 yng Nghymru  'Skills that Works for Wales: Investing in Skills'/’Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru: Buddsoddi mewn  Sgiliau’. Roedd yr ymgynghoriad am weld atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng cyllido ac hyfforddiant a’r mecanweithiau ar gyfer cyllido dysgwyr a dargedir.

Polisi Ffioedd Ôl-16
 
 
2009


Gorffennaf
Ymatebodd Skill/Sgil i’r ymgynghoriad ar greu fframweithiau ar gyfer Prentisiaeth yng Nghymru. Roedd yr ymateb yn canolbwyntio ar annog cyfranogiad pobl anabl o fewn Prentisiaethau yn ogystal â sicrhau bod fframweithiau’n hygyrch ac yn gefnogol.

 

Manyleb ar gyfer Safonau Prentisiaethau 
 
   [i’r top]


'Investor In People' logo