Skip to Main Content
Skill National Bureau for Students with Disabilities
Print this page  Print this page

'Into' Addysg Uwch yng Nghymru

Mae Sgil Cymru (Skill Wales) am i chi fanteisio i’r eithaf ar eich cyfleoedd dysgu a chyrraedd eich llawn botensial.
Dyma lle cewch chi gyfarwyddyd ar Brifysgolion a Cholegau yng Nghymru, ar wneud cais am le ar gyrsiau ac ar gael y cymorth priodol er mwyn i chi lwyddo.   
 
HannahGwybodaeth am Addysg Uwch


 Into / Addysg Uwch

"Mae bod mewn Prifysgol wedi newid fy mywyd. Ewch amdani! Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cymorth Anabledd a gwnewch yn siwr eich bod yn cael yr help sydd ei angen arnoch chi"

 Cliciwch yma a sgrolio i lawr i ddarllen yr hyn sydd gan ein myfyrwyr a’n graddedigion eraill i’w ddweud! 
 
Canllawiau
Mae cyhoeddiad Sgil (Skill), “Into” Addysg Uwch (Into Higher Education ) yn ganllaw penodol ar gyfer pobl ifanc anabl sy’n ystyried astudio mewn addysg uwch, ewch i Siop Lyfrau Sgil a dewiswch y gyfres “Into” – ‘canllawiau gyrfa’ (careers guide) o’r fwydlen chwith.
 

Mae rhai o'n taflenni ar gael yn Gymraeg. Ewch i  Skill / Gwybodaeth / Taflenni Gwybodaeth.

 

    [i’r top] 
 
 
Damian
Gofynnwch am yr hyn sydd angen arnoch. Fy nghyngor i yw: ewch a holwch Wasanaeth Cymorth Anabledd y Brifysgol a gwneud yn siwr bod y trefniadau cymorth yn addas ar gyfer eich anghenion penodol chi. Ystyriwch yr hyn a ellir ei gyflawni.

 

Jadie
Siaradwch â’r Brifysgol neu’r Coleg i weld pa gymorth sy’n cael ei gynnig. Does dim rheswm yn y byd pam na allwch chi wireddu'ch breuddwyd.  
 

Jonathan
Mwynhewch! Gofalwch eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch. Fy nghyngor: rydych chi yno oherwydd eich bod yn glyfar. Does dim gwahaniaeth rhyngoch chi a myfyrwyr eraill. Mae rheswm dros i bawb fod yno. Yn anad dim, mwynhewch y profiad.  
 

Laurence
Peidiwch â gadael i anabledd fod yn faen tramgwydd i chi nac i eraill. Fy nghyngor: peidiwch â chyfyngu’ch hun i’r hyn y gallwch chi ei wneud a’r hyn na allwch ei wneud. Mwynhewch y profiad, achubwch ar bob cyfle a chewch fod bywyd Prifysgol yn llyfn ac esmwyth.

 

Stuart
Bydd yn hunan ymwybodol! Fy nghyngor i: nabod eich galluoedd, nabod eich cryfderau a nabod eich cyraeddiadau. Credwch ynddoch chi eich hun! Ewch i mewn i Addysg Uwch oherwydd eich bod am ei wneud ac ystyriwch pa feysydd gwaith y byddai ganddoch chi diddordeb ynddyn nhw ar ôl graddio. Byddwch yn barod i frolio’ch hun – rydych yn gwybod yr hyn gallwch chi ei wneud!
 
I ddysgu rhagor am ein myfyrwyr a’n graddedigion, ewch i dudalen Profiadau Myfyrwyr a Dysgwyr  
   

 [i’r top]
 
Gwybodaeth am Addysg Uwch yng Nghymru
Darperir addysg uwch yng Nghymru gan 13 o Brifysgolion (gan gynnwys Colegau) a hefyd, cynigir rhai raglenni astudio drwy golegau addysg bellach. I wybod rhagor am addysg bellach, ewch i “Into" Addysg Bellach - Sgil Cymru.

Mae addysg uwch yn cynnig ystod o lwybrau astudio a chymwysterau o raddau anrhydedd, graddau sylfaen gyda phrofiad gwaith, tystysgrifau a diplomas – i dystysgrifau ôl-radd, graddau meistri a doethuriaethau.
Gall fod yn ddryslyd – felly, rhaid cychwyn y broses gyda’r pwnc a’ch darpar gynlluniau.

 

Isod, mae Sgil Cymru (Skill Wales) wedi rhestru holl Brifysgolion a Cholegau yng Nghymru (yn nhrefn yr wyddor). O dan bob prif wefan cewch ddolen gyswllt bellach i’r Gwasanaeth Cymorth Anabledd, fel y gallwch ddarllen am wasanaethau cymorth pob Prifysgol neu Goleg.  

Cliciwch yma i gychwyn gydag A.

 

Da chi, darllenwch broffiliau ein dysgwyr am eu profiadau o addysg uwch.
Os hoffech wybod rhagor am addysg uwch yng Nghymru, sut mae’n cael ei gyllido a sut gosodir blaenoriaethau, ewch i wefan Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru www.hefcw.ac.uk
 
    [i'r top]
 
 
 

Aberystwith UniversityPrifysgol Aberystwyth
 
Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma
 

 

 

Prifysgol Bangor
Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma
 

 


Prifysgol Caerdydd

Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma
 

 


University of GlamorganPrifysgol Morgannwg

 
Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma  
 

 


Prifysgol Glyndwr
Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma
 
   

 

Prifysgol Cymru Casnewydd
www.newport.ac.uk
Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma  

 

 

Open UniversityY Brifysgol Agored
Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma  
 
 

 

 


Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Royal Welsh College of Mucis & Drama 

 

 

Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma
 

 


Swansea UniveristyPrifysgol Abertawe
 
Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma
 
 
 

 

 

Prifysgol Fetropolitan Abertawe
Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch yma
 
 

 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Trinity College

Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch  yma
 

 


APCC Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Am wybodaeth ar Gymorth Anabledd Cliciwch  yma
 
 
 
“Into” Addysg Uwch yng Nghymru  
 

Mae Sgil (Skill) wedi paratoi gwybodaeth ar addysg uwch yng Nghymru:

 

Addysg Uwch yng Nghymru – Canllaw ar gyfer pobl anabl 

Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy gamau penodol o wneud cais am le ar gyrsiau yng Nghymru, yr hyn y gallwch ei ddisgwyl a ble a sut i drefnu cymorth.

 

I’ch helpu ar eich taith mae Sgil Cymru (Skill Wales) wedi paratoi (Cwestiynau mynych) i ateb rhai o’ch cwestiynau allweddol.

Ydyn ni wedi anghofio unrhywbeth?

 

Rhowch wybod i ni ac fel wnawn ni ei gynnwys yma. 
 
Cwestiynau Mynych


Sgroliwch i lawr, darllen a phori.
 
C. Oes gan bob Prifysgol neu Goleg eu gofynion mynediad eu hunain?
A. Fel arfer er bod angen cymwysterau a doniau generig ar bynciau, mae gan bob Prifysgol neu Goleg eu gofynion mynediad eu hunain. Cewch y rhain ar Brosbectws y Brifysgol neu’r Coleg neu ar eu Gwefannau (Gwefannau).
 
C. Oes angen i mi wneud cais i UCAS neu’r Brifysgol neu’r Coleg? 
A. Fel arfer, bydd angen i chi wneud cais am raglen astudio Prifysgol neu Goleg drwy UCAS (Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a Cholegau) neu CUKAS Gwasanaeth Derbyn Conservatoires y DU). I wneud cais am rai cyrsiau ôl-radd, dim ond drwy gais uniongyrchol i’r Brifysgol neu’r Coleg y gellir gwneud hyn. Ewch i wefan y Brifysgol neu’r Coleg i wirio’r amodau.
 
C. A ddylwn i ddatgan anabledd ar fy ffurflen UCAS neu CUKAS?
A. Mae hyn yn ddewis i’r unigolyn. Cyngor ein myfyrwyr a’n graddedigion yw y gall hysbysu’r Brifysgol neu'r Coleg am anabledd fod yn gam positif. Bydd staff y Brifysgol neu’r Coleg yn gallu trafod unrhyw angen penodol gyda chi yn gyfrinachol a gweithio gyda chi i sefydlu’r cymorth angenrheidiol o’r cychwyn cyntaf. 
Bydd yr holl wybodaeth a rowch am eich anabledd neu am eich anghenion cymorth yn cael ei gadw’n breifat ac ni chaiff ei drosglwyddo i neb arall heb eich caniatâd. Yn ôl Deddf gwahaniaethau ar sail Anabledd, ni chaniateir i ddarparwyr addysg wahaniaethu yn eich erbyn oherwydd eich bod yn anabl.
Gwefan UCAS yw www.ucas.ac.uk. Am wybodaeth ar gymorth anabledd UCAS cliciwch yma
Gwefan CUKAS yw www.cukas.ac.uk. Am wybodaeth ar gymorth anabledd CUKAS cliciwch yma
 
C. A alla i fynd i ymweld â’r Brifysgol neu'r Coleg cyn gwneud cais neu yn ystod y broses o wneud cais?
Gallwch. Mae’r rhan fwyaf o Brifysgolion neu Golegau yn cynnal Dyddiau Agored lle gallwch ofyn eich cwestiynau. Caiff y rhain eu hysbysebu fel arfer ar wefan y Prifysgolion neu’r Colegau. Fel arall, cysylltwch â’r gwasanaeth derbyn neu’r gwasanaeth cymorth anabledd a all eich helpu i gynllunio ymweliad.
 
C. At ôl i mi dderbyn cynnig lle (yn amodol neu’n ddiamod) – ble dw i’n mynd i drefnu’r cyllid ar gyfer fy nghwrs?
A. Os ydych yn byw yng Nghymru ac am fynd i Brifysgol neu Goleg yng Nghymru, cewch y wybodaeth am fenthyciadau a ffioedd ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru www.studentfinancewales.co.uk. Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth am Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar y wefan hon.

C. Sut dw i’n gwybod mod i’n fyfyriwr anabl ac yn gymwys ar gyfer cymorth ychwanegol?
A. Os oes gennych nam, anhawster dysgu penodol – megis dyslecsia – cyflwr meddygol neu gyflwr iechyd meddyliol, gallech fod gennych hawl i help ariannol ychwanegol tuag at gostau offer arbenigol, help heb fod yn feddygol neu, er enghraifft, costau teithio. Gallai Pontio’r Bwlch (Bridging the gap)  eich helpu i benderfynu.
 
C. Felly, alla i, fel myfyriwr anabl, gael cymorth os dw ei angen a beth yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl?
A. Gallwch, gellir gwneud trefniadau am gymorth o ran eich cwrs ac anabledd drwy Wasanaeth Cymorth Anabledd y Brifysgol neu’r Coleg. Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio o’u cartref a darparu cymorth o ran eich astudiaethau. Bydd angen i chi wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl cyn gynted â phosibl ar ôl i chi benderfynu wneud cais i Brifysgol neu Goleg. Enw’r ffurflen gais i’w llenwi yw’r DSA1 a gellir ei lawrlwytho o wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (Student Finance Wales).

Does dim prawf modd ar DSAau ac felly gallwch wneud cais er nad ydych wedi derbyn unrhyw gyllid cymorth arall. 
Bydd gwasanaeth cymorth y Brifysgol neu'r Coleg yn gallu’ch cynghori drwy’r broses gwneud cais i'r DSA. Ffoniwch nhw i drafod unrhyw gwestiynau penodol sydd gennych.

C. Gofynnwyd i mi fynd am Asesiad Anghenion – beth yw hwn a pham bod angen hyn arna i?
A. Ar ôl derbyn cadarnhad eich bod yn gymwys ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl, fel arfer, gofynnir i chi wneud apwyntiad am Asesiad Anghenion mewn canolfan achrededig. Cyfweliad personol yw’r Asesiad Anghenion i drafod a chytuno ar y cymorth fydd ei angen arnoch ar gyfer y cwrs. Gellir argymell offer, cymorth dysgu neu ystyriaethau cyffredinol.

C. Ble mae’r Canolfannau Mynediad achrededig yng Nghymru?
A. Mae Sgil Cymru (Skill Wales) wedi darparu rhestr o Ganolfannau Mynediad achredig – chwiliwch am Ganolfan Mynediad /Access Centre yn eich ymyl chi. 
 
C. Dw i’n dyfalu bydd rhaid i mi fynd â rhai pethau gyda fi, gan gynnwys gwybodaeth am yr anabledd er mwyn Cofrestru ac ar gyfer dechrau fy nghwrs mewn addysg uwch - ydw i’n iawn?
A. Ydych – gwiriwch restr Sgil Cymru sy'n nodi'r Pethau i Fynd Gyda chi  
 
C. Beth os nad ydw i wedi gwneud yr holl bethau hyn erbyn i mi ddechrau yn y Brifysgol neu’r Coleg – a beth fydd yn digwydd os bydd rhywun yn datblygu cyflwr meddygol neu anabledd ar ôl gwneud cais ac ar ôl cael ei dderbyn?  
A. Gallwch gysylltu ag adran dderbyn a gwasanaeth cymorth anabledd eich Prifysgol neu Goleg unrhyw adeg a byddan nhw’n eich helpu a’ch cynghori ar y ffordd orau i symud ymlaen.
 
 
Pethau i Fynd Gyda chi


* Eich Cymwysterau Academaidd (gwiriwch yn gyntaf – weithiau gofynnir am y tystysgrifau gwreiddiol, felly cadwch nhw’n ddiogel a chadwch gopi)
* Adroddiad Asesiad Anghenion ar gyfer Gwasanaeth Cymorth Anabledd (copi)
* Manylion o’ch asesiad ariannol (oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru)
* Tystiolaeth feddygol neu’r dogfennau a gyflwynoch gyda ffurflen DSA1
* Eich llythyr derbyn ar gyfer lle ar y cwrs. 

* Er bydd rheoliadau yn amrywio o le i le, yn gyffredinol, mae’n syniad i fynd â’r dogfennau gyda chi ar gyfer yr wythnos gyntaf mewn addysg uwch. Efallai gofynnir i chi amdanyn nhw fel rhan o’r broses Cofrestru ac yn ddiweddarach pan fyddwch yn ymweld â’r Gwasanaeth Cymorth Anabledd i drafod manylion eich cymorth.
 
 


'Investor In People' logo